777

Ruotsi, Fredrik I. ½ daler 1721 Avesta. Plåtmynt 384g. SM273

Kohde on myyty