776

Ruotsi, Fredrik I. 1 daler 1747 Avesta. Plåtmynt 748g. SM268. Kl 1+

Kohde on myyty